ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ, ਬਲਾਰਟ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਪਿਅਨਸ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਲਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਾਰਤ ਹੈ a ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਸਖਾ ਮਾਡਲ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਅਰ ਕਨੈਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੋਕਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ. ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਲੱਗ -ਥਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਸਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਅਰ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 • ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੌਖਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ.
 • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇਪਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ -ਥਲੱਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਹਾਇਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?

 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ

 • ਬੈਲਾਰਟ ਗੋਲਡਫੀਲਡਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਵਿਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ

 • ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ -ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਅਸੀਂ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

 • Onlineਨਲਾਈਨ ਰੈਫ਼ਰਲ – ‘ਮੇਕ ਏ ਰੈਫ਼ਰਲ’ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ.
 • ਫ਼ੋਨ – ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ …

ਇੱਕ ਪੀਅਰ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ

  ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ*
  ਆਖਰੀ ਨਾਂਮ*
  ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ*
  ਫ਼ੋਨ*
  ਸਥਾਨ*
  ਉਮਰ*
  ਹਵਾਲਾ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)
  ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ ਭਾਵ ਸ਼ੌਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ*

  ਹੇਠਾਂ theਨਲਾਈਨ ਰੈਫਰਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ …

  ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਕੀ ਹੈ?

  ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੀਅਰ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ.

  ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

  ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮਿਨਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਮਿਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

  ਆਓ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ

  ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉੱਤਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਸਾਡੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ.

  Skip to content